آیا حافظ واقعا پادشاه غزل فارسی است؟

آیا حافظ واقعا پادشاه غزل فارسی است؟

ابوالفضل رجبی، پژوهشگر، در کتاب «حافظ؛ پادشاه عریان شعر» بر آن است تا با بررسی غزلیات حافظ از وجوه مختلف از جمله نقد زیبایی‌شناسی و مقایسه آن با سروده‌های دیگر شاعران، نشان دهد تا حافظ چنان که شهره شده، پادشاه غزل نیست.

ادامه مطلب